Стартира Рейтингова система за оценка на работодатели

19.01.2015


Рейтингова система за оценка на работодатели РеСОР беше представена официално на пресконференция днес, 19 януари 2015 г., от ръководителите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската стопанска камара (БСК). Системата е разработена в продължение на две години в рамките на проект BG051 PO001-2.1.03 „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван от КНСБ, в партньорство с БСК. Бюджетът на дейността, по която е реализирана рейтинговата система е 12 хиляди лева, които са разплатени за изработка на методика. За изработката на самия рейтинг са ползвани данни от публични източници и Информационната система на българските предприятия на БСК и не са заплащани със средства на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Рейтинговата система е онлайн базирана и ще бъде интегрирана към създадената от БСК информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. В РеСОР ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите. Една от целите на системата е да бъдат посочени и насърчени добрите практики, коректните и социално-отговорни работодатели.

Рейтинговата оценка е секторна, т.е. сравненията са между предприятия от сродни икономически дейности. Оценката се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката, като не са включени дейностите по операции с недвижими имоти, административни и спомагателни дейности, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи и др.

На този първи етап от развитието на системата работодателите са оценявани само по количествени показатели, на база официалните им финансови отчети, вкл.: брой работници и служители, разходи за заплати и социални осигуровки, годишен оборот, декларирана печалба преди данъци, данък печалба. Използвани са показатели за рентабилност, ефективност, финансова автономност, обръщаемост, управление на човешките ресурси. На втория етап от разработването на системата в оценката ще бъдат включени и качествени показатели, свързани с вида и развитието на инвестициите, разширяването на продуктовата листа, нивото на внедряване на иновации, корпоративната социална отговорност и др. В оценката на втория етап ще могат да участват и работодатели, и заети в съответните предприятия, като по този начин ще се осигури 360-градусово оценяване на компаниите.

За рейтингова оценка и включване в рейтингова класация може да кандидатства всяко предприятие от сектори C до J по класификацията на икономическите дейности, като за целта е необходимо да се попълни онлайн формуляр.

Рейтинговата система цели добрите предприятия да бъдат насърчени, а тези, които не са толкова добри – поне да бъдат показани, за да се стимулират“, изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че по данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си.

С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас – демонизирането на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодатели, страдат и коректните и съвестни предприемачи“, коментира Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК. Той допълни, че в икономическата реалност у нас е много важно да се постави приоритет върху създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност. „За целта е важно е синдикатите и работодателите да настояваме у нас да се формира дългосрочна политика за сигурни инвестиции, които да доведат до разкриването на работни места“, коментира още Божидар Данев.

Двете информационни системи – MyCompetence и РеСОР, са разработени от социалните партньори в отговор на предизвикателствата на пазара на труда в България и в ЕС. Формирането на икономика, основана на знанията и компетенциите, подобряването на националните условия за заетост и подобряването на конкурентоспособността на икономиката, коментираха представителите на КНСБ и БСК.

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Библиотека