За проекта

Рейтинговата система за оценка на работодатели се разработва в партньорство между

Рейтинговата система е част от проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” , разработван от КНСБ

Подобряване на адаптивността и подпомагане развитието на капацитета на заетите лица, чрез:

 • Разработване и усъвършенстване политиките в областта на пазара на труда, заетостта и социалната сигурност: Провеждане на изследвания и анализи, които формират  значима част от българския принос към целите на Стратегия Европа 2020 - осигуряване на гъвкавост и сигурност в областта на заетостта и намаляване на различията на пазара на труда.

Основен принос, проекта осъществява в политиките насочени към:

 • Промени в КТ, регламентиращи  работа на надомните работници, работа от разстояние и Предприятия за осигуряване на временна работа (АВР);
 • За първи път през последните 20 години, следствие дейности по проекта се сключиха 3 Национални споразумения между представителните организации – за надомния труд, работата от разстояние и правилника за НСТС;
 • Включване на конкретни текстове и в антикризисните мерки на правителството.
  Измерване на трудовия климат в България – чрез изграждане на комплексен индекс по браншове. Индексът е една от иновациите на проекта;
 • Развитие на системите за Информиране и консултиране  (Директива 2002/14 ЕС);
  Подкрепа на развитие на политики, окуражаващи  мерки за съвместяване на семейния и трудовия живот – на национално  (ОПРР, ОП РЧР) и регионално ниво;
 • Подобряване на системите за заплащане на труда в реалния сектор;
 • Изследване на пазара на труда и незащитените форми на заетост  - работа от разстояние, надомна работа, АВЗ и др.

Развитие и укрепване на Колективното трудово договаряне на териториално и секторно равнище

 • Разработване на 20 секторни стратегии и политики за развитие на КТД и социалния диалог с участието на 10 федерации на КНСБ и 10 браншови камари на БСК;
 • Качествено нови измерения на развитието на двустранния диалог, по конкретни теми разработени в рамките на операцията: Сключване на Национални споразумения за дистанционната работа, надомната работа и поредица двустранни споразумения
 • Създаване на мрежа от 38 офиси (28 регионални и 10 секторни) за предоставяне на консултации по КТД и права; Проведени 22 359 консултации по трудови, осигурителни и социални права;

Формиране на обществени нагласи за утвърждаване и прилагане на мерките за гъвкава сигурност:

 • Провеждане на 3 Национални кампании, обхващащи над 30 000 преки участници от целевите групи
 • Национална кампания за основните трудови и осигурителни права “Правата на всеки са права на всички”. Кампанията обхвана посещения на 82 предприятия с изградени системи за социален диалог, консултации на над 10 000 работници и служители в рамките на 6 месеца;
 • Национална кампания “Моето първо работно място”. Разработиха се пакет от материали, насочени към младите заети (назначени на първа работа) с основна информация за трудовите им права, задължения на работното място и трудова дисциплина.
 • Национална кампания “Бъди info”. Националната кампания е насочена към работниците и служителите, в предприятия с над 50 заети , в които няма изградени системи за информиране и консултиране и се осъществява съвместно с БСК. За период от 3 седмици (22.10 – до момента) са консултирани 50 предприятия и са проведени срещи с 640 работници и служители в 13 области.

Подобряване адптивността на заетите и повишаване капацитета им чрез реализиране на комплексна програма за системно надграждащо обучение в контекста на стратегията за Учене през целия живот, като елемент от гъвкавата сигурност:

 • Една от иновациите, разработени в рамките на проекта е новата специалност „Индустриални отношения” с хорариум от 960 уч. часа, и даваща III-а степен на професионална квалификация.

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Библиотека