Предприятия

Рейтинговата оценка се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката. Не са включени дейностите по операции с недивжими имоти, административни и спомагателни дейности, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи и др.

  • Добивна промишленост;
  • Преработваща промишленост;
  • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
  • Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
  • Строителство;
  • Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;
  • Транспорт, складиране и пощи;
  • Хотелиерство и ресторантьорство;
  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения.

 

Как да добавим предприятие?

За рейтингова оценка и включване в рейтингова класация може да кандидатства всяко предприятие от сектори C до J по класификацията на икономическите дейности (http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/KID-2008.pdf).

За целта е необходимо да заявите своето желание за включване на предприятието в рейтинговата оценка чрез формуляр за регистрация. След получаване на заявката ще се свържем с Вас за уточняване на подробностите по предоставяне на необходимите данни и информация за формиране на рейтинговата оценка.

Вашето предприятие ще бъде включено в следващата рейтингова оценка.

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Библиотека