Методология за съставяне на рейтинг

Подходът за подбор на предприятията за изчисляване на рейтинговата оценка се основава на необходимостта от покриване на водещи за икономическите сектори предприятия (големи и средни) и се осъществява въз основа на следните показатели за финансовата година, за която се подготвя оценката:

  • Брой работници и служители;
  • Разходи за заплати и социални осигуровки;
  • Годишен оборот;
  • Декларирана печалба преди данъци;
  • Данък печалба.

Данните се вземат от задължителната за публикуване информация (съгласно Закона за счетоводството това са финансовите отчети и годишните доклади за дейността към тях).

Използвани са показатели за рентабилност, ефективност, финансова автономност, обръщаемост, управление на човешките ресурси.

Рейтинговата оценка е секторна, т.е. сравненията са между предприятия от сродни икономически дейности.

Показателите се изчисляват за всяко предприятие и показател и се формира матрица от коефициенти. Избират се най-добрите стойности на показателите и чрез тях се формира информацията за еталонно предприятие. Матрицата на коефициентите се трансформира в матрица на координатите - коефициенти, нормирани спрямо еталонното предприятие. От нея се формира рейтинговата оценка, с отчитане на теглови коефициенти със сумарна стойност 10, отразяващи акцента върху резултатността от дейността и човешките ресурси.

ат предвид целите на оценката, потребностите и др.

Предложената методология за рейтингова оценка на работодателите притежава следните предимства:

  • Базира се на комплексен, многомерен подход към оценката на сложното явление, каквото е финансово-икономическото състояние на предприятието-работодател;
  • Рейтинговата оценка се осъществява въз основата на данни за публичната отчетност на предприятието-работодател. За нейното получаване се използват най-важните показатели за финансовото състояние, прилагани в практиката в пазарната икономика;
  • Рейтинговата оценка е сравнителна. Тя отчита реалните постижения на всички конкуренти;
  • За получаването на рейтинговата оценка се използва гъвкав изчислителен алгоритъм, реализиращ възможностите на математическия модел за сравнителна комплексна оценка на производствено-стопанската дейност на предприятието-работодател, която има широка апробация в практиката.


Документи

Новини

БСК и КНСБ ще работят за създаването на рейтингова система на работодателите у нас

Проведе се двустранна координационна среща между представители на Българската стопанска камара и КНСБ, която взе решения за съвмесната работа по проекти, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“

Библиотека